Flotacja ciśnieniowa cz.1

Flotacja ciśnieniowa jest to proces mechaniczny będący jedną z metod separacji zawiesin stosowaną powszechnie w uzdatnianiu wody oraz oczyszczaniu ścieków. Do zbiornika z napływającym medium wprowadzany jest strumień wody napowietrzonej, dzięki czemu drobne pęcherzyki powietrza przylegają do zanieczyszczeń i wynoszą je (flotują) na powierzchnię tworząc łatwy do usunięcia kożuch. Zjawisko flotacji charakteryzuje się zjawiskiem wynoszenia na powierzchnię cieczy zawartych w niej ciał stałych (zawiesin) lub ciekłych (olejów, tłuszczów) przy pomocy pęcherzyków gazu o średnicy 20-100 µm. Podstawowym warunkiem właściwego przebiegu flotacji jest mała zwilżalność fazy rozproszonej przez ciecz, dzięki czemu zjawisko utworzenia się trwałego aglomeratu złożonego z kłaczków zawiesin pokoagulacyjnych oraz pęcherzyków powietrza, będzie przebiegać prawidłowo.
 
Przeprowadzane badania oraz praktyka pokazuje, że flotacja znajduje coraz szersze zastosowanie w technologii uzdatniania wody, a zwłaszcza wód silnie zeutrofizowanych, zawierających glony. Sprawność i efektywność obecnych na rynku systemów flotacji pozwala na zastosowanie ich w oczyszczaniu wód tak trudnych jak wody popłuczne, gdzie doskonale radzą sobie z usuwaniem mikroorganizmów patogennych. Proces ten wykorzystywany jest także do oczyszczania ścieków i zagęszczania osadów ściekowych, dzięki czemu zostaje zmniejszona ich objętość. Mając na uwadze, że jednoprocentowy spadek uwodnienia osadu zmniejsza jego objętość o połowę, widać, że zastosowanie flotacji pozwala poczynić znaczne oszczędności w zakresie gospodarki osadowej. Ponad to flotację ciśnieniową dzięki możliwości pracy z wysokimi obciążeniami hydraulicznymi, można doskonale wykorzystywać do modernizacji istniejących układów technologicznych. Można stwierdzić, że flotacja ciśnieniowa jest metodą o wysokim stopniu usuwania zanieczyszczeń, z równoczesnym znacznym skróceniem czasu trwania tego procesu w porównaniu np. z sedymentacją. Zastosowanie flotacji pozwala na usunięcie nawet do 96% całkowitej ilości zawiesin zawartych w oczyszczanej cieczy. 
 
Na przebieg flotacji ciśnieniowej mają wpływ m.in. zmienne wielkości fizyczne procesu, takie jak: ilość wydzielanego powietrza, początkowa zawartość usuwanego zanieczyszczenia, czas flotacji, rodzaj i dawka zastosowanych reagentów oraz stopień recyrkulacji. Wzajemny wpływ i oddziaływanie tych parametrów na ostateczny efekt flotacji jest tematem wielu prac doświadczalnych, które wykazują, że wybór optymalnego układu i parametrów procesu dla każdego rodzaju cieczy możliwy jest na podstawie doświadczalnych badań technologicznych.